Oprichting BVND

OVER DE BVND

De distributeurs en importeurs van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) hebben zich verenigd in de Branchevereniging Van NPS Distributeurs (BVND). De BVND wil een actieve bijdrage leveren aan het debat rond de voorgenomen wijziging van de Opiumwet en een alternatief presenteren voor het door de overheid voorgestelde stofgroepenverbod.

STANDPUNTEN

Met de voorgestelde wijziging van de Opiumwet worden research chemicals en andere legale middelen straks uit voorzorg via een stofgroepenverbod onder de werking van de Opiumwet gebracht, zonder dat duidelijk is welke middelen hier precies onder vallen en zonder dat is aangetoond of deze middelen schadelijk zijn voor de gezondheid of voor de samenleving.

De BVND is van mening dat het door de overheid voorgestelde stofgroepenverbod niet past binnen de systematiek en de doelstellingen van de Opiumwet en dat het voorstel op geen enkele manier bijdraagt aan het beschermen van de volksgezondheid.

Met het stofgroepenverbod worden straks honderden stoffen verboden die geen psychoactieve werking hebben, niet schadelijk zijn voor de gezondheid of zelfs een heilzame werking hebben. Daarbij valt te denken aan geneesmiddelen, voedingssupplementen en voedingscomponenten.

Bovendien is volstrekt onduidelijk welke middelen straks onder de werking van de Opiumwet vallen. Zonder specialistische kennis is het vrijwel onmogelijk te bepalen of een bepaalde stof onder het nieuwe verbod valt. Dat is in strijd met het legaliteitsbeginsel; de regel dat niets strafbaar mag worden gesteld zonder voorafgaande strafbepaling en de daaraan verbonden kenbaarheid voor de burger. Het moet voor een burger duidelijk zijn wat strafbaar is gesteld. Dit beginsel geldt zeker als er hoge strafbedreigingen gelden.

Met het stofgroepenverbod worden burgers gecriminaliseerd door dezelfde overheid die zegt hen te willen beschermen. Niet vanwege middelen waarvan is aangetoond dat ze schadelijk zijn, maar uit voorzorg.

Aangetoond is dat de introductie van een stofgroepenverbod niet werkt, maar leidt tot meer drugsgebruik, meer incidenten en meer illegale drugshandel. De introductie van een vergelijkbaar stofgroepenverbod in 2016 in het VK heeft niet geleid tot een afname, maar tot een toename van drugsgebruik. Gebruikers van nieuwe psychoactieve stoffen zijn deze middelen blijven gebruiken of overgestapt op andere, veel schadelijkere drugs. Twee jaar na de invoering van het stofgroepenverbod is het gebruik van harddrugs in het VK fors toegenomen en zijn er meer mensen gestorven door het gebruik van onzuivere MDMA, cocaïne en opiaten. De opkomst van nieuwe psychoactieve stoffen in het VK is niet verminderd na de introductie van het stofgroepenverbod en straathandelaren hebben de distributie van deze middelen voor een groot deel overgenomen.

ALTERNATIEF

De BVND treedt graag met de overheid in overleg over een alternatief voor het stofgroepenverbod; een alternatief dat recht doet aan de uitgangspunten van de overheid en de wettelijke doelstellingen.

De belangrijkste reden waarom een stoefgroepenverbod niet werkt, is dat een verbod de vraag naar deze middelen niet wegneemt. Gedurende de gehele menselijke geschiedenis hebben mensen psychoactieve middelen gebruikt. Verschillende groepen middelen (stimulerende middelen, depressiva, psychedelica, etc.) zijn nuttig in verschillende situaties en spreken verschillende mensen aan. Het aanbod van legale middelen, zoals alcohol, nicotine en cafeïne, is onvoldoende om de vraag naar andere psychoactieve middelen weg te nemen. Bovendien is de keuze voor bepaalde middelen en de manier waarop ze worden gebruikt sterk afhankelijk van de culturele achtergrond van gebruikers.

Een verbod is niet effectief in het voorkomen van gebruik of misbruik van middelen, maar wel kostbaar voor de samenleving en schadelijk voor gebruikers. De aanhoudende vraag creëert een illegale markt en versterkt de georganiseerde misdaad, hetgeen een groot aantal problemen veroorzaakt.

De BVND is van mening dat het reguleren van nieuwe psychoactieve stoffen beter is dan het verbieden van deze middelen. Op die manier kunnen eisen worden gesteld aan het productieproces, de herkomst, de samenstelling en de kwaliteit van middelen. Ook kunnen eisen worden gesteld aan de omgeving waar en de manier waarop deze middelen worden verkocht. Hierdoor zullen mensen eerder geneigd zijn af te zien van het gebruik van schadelijke drugs die worden aangeboden in het illegale circuit en zal de aan drugs gerelateerde criminaliteit afnemen. Het reguleren van de verkoop van nieuwe psychoactieve stoffen leidt tot minder maatschappelijke en sociale schade en tot minder risico’s voor de volksgezondheid.

Voor een dergelijke aanpak bestaat ook alle ruimte, omdat een groot deel van de handel in nieuwe psychoactieve stoffen (nog) niet in handen is van de georganiseerde misdaad. De meeste online leveranciers en groothandelaars van nieuwe psychoactieve stoffen letten er goed op dat dat hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk aansluit bij die van legitieme, chemische leveranciers, ze dragen BTW af en ze betalen belasting. De huidige markt voor nieuwe psychoactieve stoffen is voor een groot deel zelfregulerend en levert minder gevaar op voor gebruikers dan de verkoop door criminele straathandelaren.

In plaats van een stofgroepenverbod zou de overheid beter kunnen overwegen de bestaande markt te reguleren door een vorm van controle op te leggen die vergelijkbaar is met de regels die gelden voor de verkoop van andere schadelijke middelen, zoals alcohol en tabak. Daarbij is het uitgangspunt de gezondheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de samenleving als geheel zo goed mogelijk te waarborgen

DOELSTELLINGEN

Zoals statutair vastgelegd:

• het versterken en vertegenwoordigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden

• het stimuleren van veilig gebruik van NPS door consumenten

• het initiëren van publicaties en voorlichtingscampagnes

• het opstellen van kwaliteits- en veiligheidsnormeringen

• het opstellen van een gedragscode

• het ontwerpen, invoeren en handhaven van een keurmerk

• het stimuleren van kennisoverdracht binnen de branche

SAMENWERKEN

Om de doelstellingen te bereiken wil de BVND samenwerken met andere betrokken partijen en optreden als gesprekspartner namens de branche.

BESTUUR

Het bestuur van de BVND bestaat uit drie leden. De leden kiezen het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Het bestuur van de BVND bestaat uit de volgende personen:

• De heer J.S.E. Janssen (Jochem) – Voorzitter

• De heer A. Clatworthy (Ash) – Penningmeester

• De heer R.G.W. Teebay (Richard) – Secretaris

Bron: https://bvnd.nl/